Thẻ: hệ thống tính tiền trong siêu thị là ví dụ cho loại hình hệ thống nào